Photo by Mirko Fabian on Unsplash

De stikstofuitstoot bij agrarische bedrijven in Nederland kan met bestaande en gevalideerde technologieën met 80 procent verminderd worden. Daarop wijst het SUST-enable Forum (SF) in zijn Manifest Stikstof Coalitie. Door, tijdens het uitrijden van mest, gebruik te maken van beschikbare stikstofstabilisatoren in de mest, die in de stal al een behandeling heeft gehad met een op de markt verkrijgbaar, natuurlijk, mineraal additief, eventueel gecombineerd met aangepast voer en mogelijke toevoegingen, is een forse reductie van ammoniak-, lachgas- en methaanuitstoot mogelijk. Indirect zelfs van CO2, doordat er minder kunstmest nodig is. Dergelijke oplossingen kunnen volgens het Forum eigenlijk niet geweigerd worden en moeten integraal in het stikstofdebat meegenomen worden.

 

SF komt juist nu met zijn manifest naar buiten omdat in het politieke debat technologische oplossingen bij boeren te vaak worden weggewuifd. Het Forum wil een initiërende rol spelen in een doelmatige en snelle aanpak van de stikstofcrisis. ,,Er is zoveel mogelijk met bestaande technieken. Wij willen de politiek en bestuurders hierop attent maken. Er zijn al snel en eenvoudig toe te passen oplossingen beschikbaar”, zegt woordvoerder Henk Groeneveld van SUST-enable Forum.

 

Zo’n 47 procent van de uitgestoten stikstof in Nederland is afkomstig uit de landbouw. Ammoniak is daarvan de grootste bron. Dat komt voor 47 procent uit dierlijke mest in stallen en voor 35 procent uit mest op land, waar ook nog eens lachgas vrijkomt. Dat is als broeikasgas bijna 300 keer sterker dan CO2. De ammoniak wordt gevormd als urine in contact komt met mest in de stal of met de grond in het weiland. Het minerale additief wordt als vloeistof in de stal door de mest verspreid en bindt de ammoniak. Nitrificatieremmers reguleren het nitrificatie proces in de bodem, waardoor de stikstof gedoseerd ter beschikking komt voor de plant en zorgt ervoor dat er substantieel (50%) minder lachgas vrijkomt. Hierdoor zal ook de uitspoeling van nitraat naar het grondwater aanzienlijk - gehalveerd - afnemen. Gecombineerd met andere technieken, zoals een aangepast veevoermenu en beschikbare additieven verminderen methaan- en ammoniakuitstoot in het begin van de keten. Dat zal leiden tot belangrijke reducties van broeikasgassen. Op basis van gegevens van IPPC, CBS, WUR, RIVM en Nema kwam SF tot reducties tussen de 50 en 90 procent.

 

Alle oplossingen die het Forum beschrijft behelzen producten die in de EU geregistreerd en goedgekeurd zijn voor gebruik in de landbouw.

 

Twee jaar geleden meldde het Forum al dat de stikstof en klimaatzaak als een geheel een betere integrale aanpak kansrijk maakte. Daarnaast heeft voedsel door de recente ontwikkelingen in Europa weer topprioriteit gekregen.

 

,,De oplossing ligt vooral bij de boeren, want die kunnen met de genoemde aanpak en met de ondersteuning van onze ondernemers een grote bijdrage leveren en daar onze waardering verdienen. De kosten hiervoor zijn niet bijster groot en een fractie van wat er nu wordt begroot”, aldus Groeneveld.

 

De verkregen stikstofruimte geeft lucht aan de bouw en industriële sectoren en gaat bovendien gepaard met een aanmerkelijke bijdrage aan klimaatdoelen. Het forum spreekt de hoop uit dat de met de focus op oplossingen voor velen het ondoelmatige gekissebis snel kan ophouden.

 

SUST-enable Forum is een platform waarin technici en ondernemers uit het bedrijfsleven proberen maatschappelijke vraagstukken in de samenleving op te lossen, onder meer met technologie. SUST staat daarbij voor Samen Uit, Samen Thuis. Het forum bestaat al sinds 2009 en begon zich in mei 2019 te focussen op het stikstofdossier.