Boeken algemeen
Promotiecampagne kinderassortiment

Tetrodotoxine (TTX) in mosselen en oesters

De normstelling voor TTX is gewijzigd naar 44 microgram TTX/kg in schelpdiervlees. De NVWA neemt daarmee het advies over van Bureau Riscobeoordeling en onderzoeksprogrammering (BuRO). BuRO concludeert dat door nieuw toxicologisch onderzoek van onder meer de EFSA er een maximaal toelaatbaar risiconiveau van 44 microgram TTX/kg in schelpdiervlees kan worden afgeleid, die in de plaats kan komen van de limietwaarde van 20 microgram TTX/kg uit februari 2016. De toenmalige detectielimiet voor het kunnen detecteren van TTX in schelpdiervlees was gekoppeld aan het hanteren van het voorzorgsprincipe.

Monitoring

De NVWA monitort sinds voorjaar 2016 wekelijks de productiegebieden van mosselen en oesters op onder andere de aanwezigheid van TTX.

In juni van dit jaar nam de NVWA het besluit dat mosselen en oesters uit twee productiegebieden in de Oosterschelde wegens het voorkomen van de giftige stof tetrodotoxine (TTX) niet in de handel mochten worden gebracht. Het ging om een voorzorgsmaatregel met het oog op de volksgezondheid.

De NVWA blijft wekelijks de Nederlandse visgebieden voor schelpdieren monitoren. De resultaten van deze metingen vindt u op de pagina Actuele status tweekleppige weekdieren.